divendres, 28 de febrer de 2014

27 de febrer. Extraordinari ple extraordinari a l'ajuntament de L'Esquirol.
Quan entrem a la sala de plens un veí està parlant, acaloradament, amb l'alcalde. El veí diu haver estat amenaçat i està exigint empara de l'autoritat local. L'amenaça l'hauria provocat la seva activitat professional (assessorament a l'arquitecte municipal acomiadat) que hauria despertat les ires de membres de l'Associació Amics del Cabrerès. Diu que no pensa deixar començar el ple si no obté una resposta. L'alcalde es troba descol·locat i encarrega al secretari que truqui els mossos d'esquadra.
El veí es calma i lliura 'oficialment', demanant al secretari que ho faci constar, el que diu que és una còpia de la querella criminal presentada contra el suposat amenaçador. Diu que no impedirà el funcionament ordinari del ple i que, si fos el cas que es presentés el suposat amenaçador, ell no prendria cap actitud. Apareixen els mossos d'esquadra i l'alcalde els diu que de moment no cal la seva intervenció, que si poden estar encara una estona amatents per si de cas...
I comença el ple.
Després d'una correcció d'ordre, la numeració dels punts de l'ordre del dia hauria oblidat el punt que es va posar en el darrer ple per forçar la convocatòria de la consulta.
El primer punt de l'ordre del dia, una moció, pretén posicionar el ple en el sentit de recolzar els tràmits per a derogar la Llei 27/2013 que afecta a l'autonomia de l'administració local.
Cabrerès i Progrés demana que abans del pronunciament dels grups l'alcalde respongui a una pregunta:
- L'equip de govern ens proposa que recolzem els tràmits que calgui fer per exigir la derogació de la llei 27/2013. Si ho fem, l'alcalde ens pot dir que no faran ús de les prerrogatives que la Llei concedeix als equips de govern ?
Es crea un silenci estrany, els regidors de l'equip de govern es miren, no entenen la pregunta. Els ho expliquem: en un punt determinat de la Llei que es proposa que es derogui diu que les Juntes de Govern Local, l'equip de govern, podrà aprovar els pressupostos prorrogats malgrat el ple no els hi hagi aprovat. Per tant la pregunta es concreta en que l'alcalde ens digui si, en el cas que no li aprovem els pressupostos (punt següent del ple), farà ús o no de la llei que considerem que s'ha de derogar.
Dubtes. La senyora Alba Molas ens dona una lliçó de dret, diu que les lleis s'han de complir, diu que només recolzem o no una plataforma creada per CCOO i UGT i alguns partits.. que s'han de complir les lleis... Li insistim que el punt concret de la llei el que parlem no obliga a, sinó que permet que.
L'alcalde, més sibil·lí, diu que no pot contestar perquè encara no hem votat si aprovem o no els pressupostos, que si no s'aprovessin... en tornaríem a parlar i que.. però no respon la pregunta.
Cabrerès i Progrés demana al secretari que consti en acta la nostra observació i reflexió. L'alcalde sotmet a votació la moció que es aprovada per unanimitat dels assistents.
Segon punt de l'ordre del dia: Aprovació si s'escau de la proposta de pressupostos per a l'exercici de 2014.
L'alcalde recorda que ja es va reunir la setmana passada amb els grups de l'oposició. No hi ha hagut cap modificació sobre allò que s'havia parlat. Explica puntualment algunes de les decisions que poden represntar novetat respecte d'anys anteriors: la proposta de la seva dedicació al 100% a l'ajuntament, amb el corresponent augment de retribució....
Havíem presentat una sèrie de preguntes per escrit i l'alcalde ens respon:
Ca La Salut a Sant Martí Sescorts: Es treballa sobre un parell de projectes de 2008 realitzats per l'arquitecte senyor Rierola. Que hi haurà una considerable assignació degut a la compensació que li correspondrà a PATEL en la urbanització de la zona i que es destinarà a finançar Ca La Salut, import que encara no es pot concretar, que serà un centre cívic, que es farà la primera planta, que ja es veurà si pisos de protecció oficial o no.
Ajuts a entitats Cantonigrós.
Havíem preguntat per l'augment considerable a aquesta partida i se'ns havia dit que compensava un 'oblit' d'anys anteriors. L'alcalde i el senyor Callejón no entenen, diuen, perquè s'insisteix en demanar factures per justificar aquest augment, li exigeixen a l'anterior alcalde que digui si havíem demanat nosaltres factures, etc. Etc.
Escola de música El Faristol: informació sobre la previsió dels ajuts institucionals que es preveuen.
L'alcalde, misteriós, diu que han descobert que costa molt mantenir l'Escola de Música, que no pot precisar ara mateix quan, que tenen una reunió amb ajuntament de Roda.. que és molt difícil però que hi trobarà solució.
Crisi econòmica: hi ha alguna mesura concreta, específica per ajudar a fer front a aquesta crisi a famílies i veïns en més mala situació econòmica i social ?
Només preteníem que l'alcalde ens digués si hi havia partides concretes, actuacions concretes, a més de la rebaixa en despesa per deixalles, per exemple, per a fer front a la crisi econòmica general en què vivim. Però la seva intervenció va ser una acusació de com hauríem gestionat nosaltres el tema. Que no tindria sentit haver fet una previsió pressupostària de més de dos milions i no haver-la executat. Tot seguit enumera una munió de qüestions que han descobert problemàtiques i explica com les han anat gestionant, etc. Etc.
Caldera de biomassa. No hi ha novetats , com ja ens varen dir no hi ha cap previsió perquè suposen que pel temps que el 2014 estarà en funcionament no afectarà el pressupost i que pel 2015 es tindrà informació suficient per a les previsions.
Com està el tema de l’acomiadament de l’arquitecte tècnic ? S'han reunit amb ell, ell presenta demanada, aquesta té un defecte de forma, es recondueix, ara no tenen comunicació amb l'arquitecte tècnic...
Preguntem que ens confirmin que el Tribunal Social de Granollers ha acceptat, finalment, la demanda i que hi ha prevista la sessió de judici pel gener de 2015.
El secretari ho confirma. L'alcalde ens diu que la darrera proposta per a la liquidació feta a l'arquitecte tècnic pel seu acomiadament voltaria els 35.000.- euros.
Cabrerès i Progrés tornem agafar la paraula per tractar específicament el capítol de personal dels pressupostos.
El senyor alcalde reparteix un full, a mà i evidentment redactat amb urgència (sembla com si esperessin la nostra intervenció) on es detalla i es compara la retribució proposada dels càrrecs electes amb les retribucions anteriors de 'exercici 2013.
La nostra intervenció, que deixem per escrit al secretari:
Una petita observació matemàtica, suposo: sumant avantprojecte surten 518.155,38 i si sumem la plantilla que consta en l’expedient surten 514.273,21
  1. APLAUDIR LA CORRECCIÓ DE LES PARTIDES QUE ES DESTINAVEN (ERRÒNIAMENT, TAMBÉ EN LA NOSTRA ÈPCA AL GOVERN) A PLUS DE PRODUCTIVITAT. Ara bé, com que el resultat efectiu per al empleats no varia, les preguntes són:
  • La resta que queda en la partida 920 15000 Complement de productivitat (3.584 euros) com es distribueix, queda assignada a salaris cada mes o, realment, queda pendent per a distribuir en funció de la productivitat real dels empleats a finals d’any ? (L'alcalde diu que això s'ha modificat i que queda en 1.000 euros i escaig)
  • Aquesta modificació comporta alguna afectació a la part corresponent d’impostos (IRPF) o a Seguretat Social pels empleats i per a l’ajuntament ? (Contesta el secretari dient-nos que no hi ha efectes en les retirbucions finals dels empleats)
  1. Les retribucions als càrrecs electes. No fem cap pregunta, només llegim com ho entenem, per si fos els cas que ens equivoquem en la lectura:


Comparació de tres partides del pressupost de 2013 amb les corresponents de 2014:
Econòmica
Programa
Nom
2013
2014
10000
920
Retribucions càrrecs electes
24785.-
53.600
23000
912
Dietes càrrecs electes
993.-
4,000-
23300
912
Indemnitzacions membres corporació
7637.-
-33.415.-
57.600.-


La mateixa comparació per cada càrrec i només per a l’assignació de sou o salari:

2013
2014
Alcalde
12.792.-
32.000.-
Regidor
4.560.-
7.200.-
Regidor
4.560.-
7.200.-
Regidor
---------
7.200.-

21.912.-
53.600.-


Els sous de la brigada municipal, el 2008 eren de 24.701, 22.308 i 22.308 i pel 2014 la previsió és de 24.277, 21.887 i 21.887. El Tècnic de Promoció Econòmica manté el sou des de 2009.
En l’apartat 8 del text que fou el pacte per a la formació de govern municipal a l’esquirol, de 10 de juny de 2011 es diu que per “Dedicació i retribucions: el conjunt de les retribucions corresponents als càrrecs electes serà com a màxim del 80% de la suma de retribucions actuals. Totes les dedicacions retribuïdes que s’acordin seran a temps parcial”. Hi ha la firma del senyor alcalde.
Hi ha capítols en els pressupostos que poden indicar, en funció de les previsions que un govern o altre hi facin, poca diferència programàtica o ideològica. Molts cops pot quedar, fins i tot en una apreciació tècnica o d’oportunitat. Hi ha capítols que tenen un determinat caire social que indiquen més específicament la concepció del món que té un equip o un altre, que mostren una determinada concepció de les relacions socials.
En les converses que varem mantenir amb AUD, el 2011, semblava clar que, pel cas de L’esquirol, les retribucions dels càrrecs electes havien superat allò que enteníem suficient i raonable. Fins el punt que la quantitat que l’anterior alcalde s’havia assignat era (com es proposa també ara) superior a la que l’Associació Catalana de Municipis recomana per a aquests que no superen els 5.000 habitants.
La firma per part del senyor alcalde del punt 8 del pacte abans esmentat, semblava que respondria a una concepció personal. Ara sembla que, en aquell moment, no era més que un posicionament estratègic per a la configuració d’un govern que un dia li havia de donar l’alcaldia.
La nostra opinió és que, en les circumstàncies actuals, davant de les circumstàncies personals i professionals dels empleats de l’ajuntament i de les dels càrrecs electes, la proposta d’un augment en les retribucions d’aquests, en concret de l’equip de govern, és, almenys, immoral. L’apropiació de la institució per a la carrera personal i la satisfacció personal no mereix cap mena de respecte. I que quedi clar que la nostra postura segueix sent que hi ha d’haver una retribució ajustada per als càrrecs electes per tal de garantir l’accés de tots els veïns, independentment de la seva situació social i econòmica i de la seva pertinença o no a famílies benestants. Quan la legislació estatal i la legislació autonòmica han imposat considerables retallades a tots aquells que tenen un sou públic, resulta insultant la proposta de determinats càrrecs electes d’augmentar la despesa que correspon als seus llocs de destinació en un, almenys, 50%.
Més enllà dels raonaments que hagin justificat ( o no) les partides pressupostàries de les que hem anat demanant explicació, més enllà d’una voluntat originària de voler col·laborar amb el funcionament ordenat i ordinari de l’ajuntament, no podem participar, ni tan sols per silenci, en aquest exabrupte que representa la proposta de retribucions per a l’equip de govern.
NO recolzem, doncs, el projecte de pressupostos per a 2014 que ha presentat l’equip de govern.


Intervenció de Convergència i Unió. Després de queixar-se pel poc temps per a preparar aquest ple, per les formes de negociació plantejades per l'equip de govern i de dir que s'havien trobat amb la sorpresa d'aquest augment tan considerable de les retribucions dels càrrecs electes no podien recolzar els pressupostos. Insisteixen en que és aquesta raó, que els dol ja que coincideixen fonamentalment amb la resta dels capítols pressupostaris.


El senyor alcalde pren la paraula per retreure'ls no haver-se llegit la proposta, els retreu que s'haurien presentat a la reunió amb l'equip de govern sense haver treballat la proposta, intervé el senyor Callejón comparant la rapidesa amb que ells han preparat les respostes a CiP amb la no preocupació de CiU pels pressupostos. L'alcalde fa un discurs, molt típic, de considerar que no aprovar els seus pressupostos mostra que no tenim en consideració el bé del poble, fa una llarga relació de situacions que ha anat arreglant, de problemes que es van resolent, de les activitats que duen a terme, de la seva incansable recerca de subvencions, de les seves hores de dedicació, de l'atenció als ciutadans, de la reunió amb les entitats... i un llarg etcètera d'auto lloances. I aprofita per dir que quan es treballa s'obtenen resultats i que per a l'obtenció d'aquest resultats amb aquest treball s'ha de considerar la corresponent retribució.


1 comentari:

Associacio Amics Cabreres Collsacabra ha dit...

Pep,
gracies per la informacio que ens fas arrivar del passat Ple.
Per motius de feina no vai poder venir, pero amb el teu escrit ja ehm faig une ideia de com van anar les coses.
Salutacions,
Jordi Albanell

Seguidors